ಸೊಳ್ಳೆ ಬಲೆ ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಪರದೆಯ ಮೆಶ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್

ಮುಖ್ಯ ಅನ್ವಯಗಳು

ಟೆಕ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುಖ್ಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ